Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Нели Колева Колева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Асоциирани консултанти ЕООД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Агенция за обучение,тренинги,подбор на персонала  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Експерт трудово посредничество и професионално развитие  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. ФР.Жолио Кюри 20,ет. 4 ,офис 404  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 02/816 42 58