Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Недялка Кръстева Ангушева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Частен кабинет за психологическо консултиране; ПМГ "Яне Сандански", гр.Гоце Делчев  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психолог-консултант
Преподавател по философски науки;
Консултиране,преподаване,разрешаване на конфликти, психологически тестове за диагностика на различни състояния
 
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Завършено образование: Магистър по социална психология - ЮЗУ "Неофит Рилски", гр.Благоевград, 1998г. Магистър по философия - ЮЗУ "Неофит Рилски", гр.Благоевград, 2003г.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр.Гоце Делчев  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул."Иван Вазов" №2  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ
0899 15 33 07