Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Наталия Розенова Любенова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", СОУ "Емилиян Станев", "Интелекти" ООД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Образователни институции - преподаватлеска и консултативна работа; работа във фирми като външен консултант по човешки ресурси; терапевтична работа с деца и семействата.  
   Консултация на час 30 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Училищен психолог, преподавател , психолог - консултант  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Велико Търново  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Краков 12, ет. 9, ап. 34  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ
+359 886 506196