Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Надежда Ганчева Пантова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ РО "ДАИ"-гр.Стара Загора  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Институция с превантивни функции,свърза ни с повишаване безопастността на пътя.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Установяване на психологическата пригод ност на водачите на МПС-та  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Стара Загора  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ кв."Казански"бл.27,ет 2 ап.8  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ /42/947976