Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Михаил Николов Проданов  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Институт по психология - МВР  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Няма нужда от представяне  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ръководител на регионална психологична лаборатория-Бургас  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Бургас  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ж.к.Възраждане, бл.31,вх.Д, ет.1,ап.54  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 056/832083