Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Михаил Григоров Гърков  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Център за изучаване на масите  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Учреждението е създадено през 1987 за изучаване поведението на масите и поведенето на насилието.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Занимавам се от 5 години с насилието в обществото и между отделните личности.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Рим  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ