Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Михаела Петрова Донева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ЕТ"Иван Ташев"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Предлага социални услуги и консултации на деца и семейства  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Управител на социални работници и психолози / ръководител/  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр.Бургас  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр.Бургас, жк.Лазур, бл.11,ет.5,ап15  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 053 553712
053821910