Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Митко Георгиев Новков  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Сдзружение "О.А. Милосърдие"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Нестопанска организация с идеална цел  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Социална работа, диагностициране, интеревенция и т.н.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ кв. "Гео Милев", ул. "Хемус" 33, бл. 23, вх. В  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (02) 873 12 81
0888 85 31 48
(02) 9444 230