Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Митко Венелинов Винков  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ПГ По икономика Г. С. Раковски  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гимназия за ученици след 8ми клас  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ педагогически съветник  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ямбол  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул., бул., пл., бл., вх., ет., ап., кантора). Пример: бул. Патриарх Евтимий 36, вх. Б, ет. 1, а  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 08994562