Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Милена Чавдарова Стефанова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "Джеронио Трейдинг 2000" ООД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Агенция за подбор на перонал  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Специалист Човешки ресурси - подбир  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София, ж.к. "Люлин" бл. 122  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 02 / 8255076

0887 26 06 58