Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Милена Красимирова Христова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ GfK  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Институт за маркетингови изследвания  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Изследовател качествени изследвания  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. "Екзарх Йосиф" 86  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0887 39 36 34