Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Милена Йорданова Мачканова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Център за обществена подкрепа на деца и семейства в риск  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Магистратура - ВТУ"Св.Св.Кирил и Методий"  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Дейности -психологично интервю и оценка на проблем, формулировка на случаи, психологична диагностика, създаване на терапевтична връзка с пациента и оказване на психологична подкрепа, изготвяне на психологични експертизи, работа със случаи на насилие.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пирдоп  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "Цар Освободител"98  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0888 465398