Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Мая Здравкова Иванова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Профайлър консулт  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Подбор на кадри  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Консултант психолог  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Велико Търново  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. 'Христо Ботев' 19  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0888447075
0888447075
0888447075