Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Мария Иванова Стаматова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Второ основно училище``Гоце Делчев"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Второ осн.училище"Гоце Делчев"носи името на революционера и патриот-Гоце Делчев.На три етажа са разположени класните стаи,два компютърни кабинета,физкултурен салон и администрацията.Участваме и печелим в различни по-малки проекти.В подготовката за различни мероприятия вземат участие всички ученици.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ В училището заемам длъжността педагогически съветник от 8год.Общителна,ведра,винаги точна и прецизна в работата си.Занимавам се с деца с проблемно поведение,деца в риск,с противообществени прояви и агресивни действия,но така също и с отлични и талантливи ученици.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Гоце Делчев  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул."Михаил Даев"12  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0751\22921