Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Мария Георгиева Гочева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 61 механизирана бригада, гр. Карлово  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Военно поделение  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Основни: Провеждане на психологични обучения - тренинги, лекции, презентации. Провеждане на психологични интервюта, психологична диагностика, индивидуални и групови изследвания, фокус групи и др. Психологично консултиране. Организационно консултиране. Участие в дейности по психологичен подбор. Разработване на тренинги и модули за обучения на различни теми (психология на лидерството, изграждане на екип, разрешаване на конфликти, оптимизиране на комуникативните умения, справяне със стреса, управление на негативните емоции и др.). Планиране и организиране на дейността. Изготвяне на протоколи, анализи и отчети. Инцидентно: Антикризисна работа, психологичен дебрифинг.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Карлово  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул.  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0887 68 39 37
0335 4727