Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Марияна Георгиева Пантелеева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ СОУ"Св.Климент Охридски"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ училище  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ училищен психолог  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Варна  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул."Каймакчалан" 10 ет.3 ап.6  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 052 321765

0886738605