Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Марияна Ангелова Симеонова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ОУ "Драган Манчов" - Пловдив  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Основно училище "Драган Манчов" - гр. Пловдив  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психолог; консултант; консултации на деца и/или техните семейства; работа с деца със специфични образователни потребности; групова работа - зависимости, ППИ, СПИН и ХИВ, поведенчески разстройства и т.н.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пловдив  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. "Чемшир" №11, ет.1  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 032/ 64 30 14