Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Мариана Георгиева Ангелова  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Предоставяне на социални,психологически и медицински услуги на деца и възрастни с умствена изостаналост, психични и редки заболявания, със затруднения в общуването, справяне в ежедневието, родители с осиновени деца, приемни семейства и др. Подготовка на фирмени обучения, тренинги, тиймбилдинг. Индивидуални и групови консултации и психотерапия.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ психолог, позитивен фамилен консултант; психологически консултации на деца и възрастни, психодиагностика, фамилна психотерапия, обучения и тренинги  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пловдив  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ бул. "Цариградско шосе" № 102, ул. "Ландос" 24  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 032/281155

 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ