Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Мален Славчов Маленов  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Центърът за психосоциална подкрепа - София предлага психологическо консултиране, психотерапия за деца, възрастни и семейства. Разработва специализирани програми за деца и юноши с антисоциални прояви и проблеми в емоционалното развитие.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психолог, индивидуален и групов психотерапевт. Квалификация: Дипломиран психодрама-терапевт, член на Българската асоциация по психотерапия, УС на Българското дружество по психодрама и групова терапия, Международната асоциация по групова психотерапия, понастоящем в психоаналитично обучение към Психоаналитичен институт за Източна Европа. Специализиран опит в сферата на зависимостите, граничните личности, тревожно-депресивните състояния и проблемите на развитието в юношеска възраст. Подход: психоаналитичен, екзистенциален.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. "Янко Забунов", бл. 50, вх. Б, ет. 3, ап. 49  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0888835976

 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ www.cpss.info