Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Людмила Симеонова Павлова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА "СВ.София"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ранна диагностика, лечение, рехабилитация, превенция; социализация на пациентите с увреждания; консултиране и обучение на родители като ко-терапевти; осигуряване на достъп на всеки нуждаещ се от терапия, който да бъде обслужен бързо и качествено от мултимодален екип от специалисти.  
   Консултация на час 10 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психологична рехабилитация и терапия при деца с:ДЦП; Генерализирани разстройства в развитието; Деца с аутистични черти; Сензорно-интегративна дисфункция; Специфични разстройства в развитието на училищните умения; Хиперактивност с или без дефицит на вниманието;Социална изолираност; Емоционално-поведенчески проблеми; Вродени аномалии /пороци на развитието/ на нервната система; Психологическо консултиране на жертви на домашно насилие и дискриминация; социална закрила; подкрепа и помощ за родители в грижите за техните деца.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр.София 1330, бул. Възкресение 1в  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0889301624
0884159601