Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Лалка Илиева Илиева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетните и Непълнолетните Община Сопот  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ МК - провежда политиката на Р.България по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на местно ниво по Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината, издирва и установява малолетните е непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната соц.защита и развитие, разглежда противообществени деяния по ЗБППМН и налага възпитателни мерки и осъществява контрол по изпълнението им; изпълнява мероприятия и програми - за ограничаване и предотвратяване на криминогенните фактори за работа с малолетни и непълнолетни, за образование и социална интеграция, за професионално обучение и трудова заетост,за работа с родители,педагози и обществеността по проблемите на децата.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Като секретар на МКБППМН изпълнявам всички тези дейности и ангажименти на комисията.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Сопот  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Сопот ЖК "Сарая" бл.14 вх.А ап.14  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Сл. тел. 03134 20 82

0899 125986