Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Кремена Иванова Станева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ СОУ "Трайко Симеонов"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Средно общообразователно училище в един от кварталите, характеризиращо се с мултиетнически състав. Над 700 ученика.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Педагогически съветник  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Шумен  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. "Владайско въстание" 151  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (054) 801435