Psychology-BG.com


 
     
  Име: Красимира Райчева Лазарова  
  Описание: Основната цел на Сдружението с нестопанска цел “Здраве и морал” е развитието и утвърждаването на гражданското общество и на духовните ценности като възпитава зачитане и уважение към човешката личност и стремеж към постоянното и усъвършнстване и съхраняване на традициите и ценностите на българското семейство.  Развитите на здравеопазването и подпомагане на лицата, нуждаещи се от специални грижи  Да разпространява знания и води борба против употребата на алкохол, опияти и наркотици, против проявата на насилие и проституция.  Да подпомага ресоциализацията на лица засегнати с вируса на ХИВ и болни от СПИН.  Да работи за социализацията и подпомага лечението с професионални интервенции на зависимите и пристрастените от психоактивини вещества.  
  Град: Стара Загора