Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Красимира Райчева Лазарова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ СНЦ " Здраве и морал "  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Неправителствена организация регистрирана като сдружение  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Основната цел на Сдружението с нестопанска цел “Здраве и морал” е развитието и утвърждаването на гражданското общество и на духовните ценности като възпитава зачитане и уважение към човешката личност и стремеж към постоянното и усъвършнстване и съхраняване на традициите и ценностите на българското семейство.  Развитите на здравеопазването и подпомагане на лицата, нуждаещи се от специални грижи  Да разпространява знания и води борба против употребата на алкохол, опияти и наркотици, против проявата на насилие и проституция.  Да подпомага ресоциализацията на лица засегнати с вируса на ХИВ и болни от СПИН.  Да работи за социализацията и подпомага лечението с професионални интервенции на зависимите и пристрастените от психоактивини вещества.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Стара Загора  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ бул. " Методи Кусев " № 7 ,вх.Г,апр.11  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 042 600 644

0877 166 369