Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Кинча Бончева Пеева  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Трансперсонално консултиране, холотропно дишане, ребъртинг.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Съвременна терапия на всички емоционални и личностни проблеми; развитие и самоусъвършенстване. Психотерапевт със специализация в областта на депресията и паническото разстройство. Професионалист, препоръчан от посолството на САЩ в България.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ж.к. Света Троица, бл. 319, вх. Б, ап.21  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0887085375

 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ www.holotropics.org