Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Катя Георгиева Стоянова  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Университетска болница "Александровска"Неврологична клиника , Кабинет по невропсихология,  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ невропсихологична диагностика при органични мозъчни заболявания (деменции,придобити езикови и говорни нарушения - афазии, апраксии,дизартрии, паметови нарушения, нарушения в екзекутивните функции); консултиране на пациенти с органични увреждания на мозъка и на техните семейства; работа в екип с невролози; езикова терапия; когнитивно стимулиране.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ж.к. Люлин, бл.208, вх.Ж, ап.134  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (02) 9230251

 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ