Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Катерина Иринчева Турлакова  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Магистратура; ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 1. Психолог към Ресурсен център - психодиагностика, психоконсултиране, психотерапия на деца с ментални нарушения, аутизъм, ХАДВ, синдром на Даун и други, и техните семейства.
2. Психолог в частен кабинет - психодиагностика, психоконсултиране, психотерапия на деца и възрастни.
 
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Варна  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ж.к."Владислав Варненчик", бл. 407, вх.8, ет.2, ап.124;  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ

0888 889414
 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ www.harmony-kt.dr.bg