Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Камелия Димитрова Хаджийска  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Кабинет за психологически консултации и психотерапия - Панчарево  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Образование и квалификации:
Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Фондация "Психотерапия 2000"
 
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психолог-психотерапевт на частна практика: индивидуални психологически консултации, консултации на семейства, организации; обучения; психотерапия.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Панчарево  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. Беликата 8  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (02) 4708924
0898710030