Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Калоян Борисов Цветанов  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Център за подготовка на формирования за участие в мисии- под. 52490  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Център за подготовка на формирования за участие в мисии  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Обучение, превенция, анализ, консултация  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Карлово  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул.Меден дол бл.10 вх.Б ап.15  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0897586367