Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Калина Николова Димитрова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Център за обществена подкрепа към Областен съвет на Български Червен кръст - Добрич  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Държавно делегирана дейност, продължение на международен проект между Български Червен кръст и Австрийски младежки Червен кръст за работа с деца в риск  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Консултиране на деца в риск след направление от Отдел Закрила на детето.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Добрич  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр. Добрич - 9300 ул. "Георги Бенковски" 12  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0899 55 25 29