Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Йорданка Петрова Тонинска  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Сдружение Св.Мина-София  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Сдружение за обществено полезни цели, за защита на човешките права,със специална насоченост кьм хоратав неравностойно социално положение и здравословни проблеми  
   Консултация на час 50 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Председател на сдружението,психолог, психотерапевт  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул.Свети Кирил и Методий№ 118-120  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0897250352