Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Йорданка Величкова Тодорова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - Русе  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - Русе  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 1.Диагностична- диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната и поведенческа сфера на учениците; 2.Консултативна- индивидуално, на преподаватели, класни ръководители и родители; 3.Посредническа  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Русе  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ служебен - гр.Русе пл. "Левски" № 1А домашен - гр. Русе ул. "Мальовица" № 75, вх. А  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0885 901026 ;

0898 632510