Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Илиан Валентинов Илиев  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Като психолог имам 17-годишен опит в следните области: 1.Индивидуално психологично консултиране на хора в стрес,кризи на личността, фобии, депресии, паническо разстройство, и др. 2.Подбор на кадри и персонал 3.Психодиагностика 4.Психологична работа в групи: - тренинги за разпознаване на рисково поведение - работа с хора изказали суицидни мисли и намерения - работа със злоупотреба или зависимост от наркотични вещества - тренинги по комуникации,разрешаване на конфликти, лидерски умения, екипност, справяне със стрес и депресия и др. - дебрифинги  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Плевен  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Плевен, ул."К.Величков"4,бл."Юпитер",ап.71  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (064)834908

 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ http://wwwilianiliev-psichologistpleven.blogspot.com/