Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Иво Давидов Попиванов  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ невронаука и невропсихология  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 1)В момента съм докторант по невронауки в лабораторията по неврофизиология към KU Leuven, Белгия. Занимавам се с изследване на зрителното възприятие на тялото и неговите части. 2) предстои ми също да се дипломирам като "Психодрама-асистент" към Институт за психодраматични практики - Хирон. Интересите и компетентностите ми са в областите на невропсихологията (клинична и експериментална), когнитивната психология и груповата динамика.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ п.к. 1606, ул. "Люлин планина" №2  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (02) 8511377

 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ