Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ивета Георгиева Костова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ПУ "П.Р.Славейков" гр.Плевен  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Училището е специализирано за работа с деца с увреждания - предимно ментални - с умствена изостаналост лека и средна степен, аутизъм, епилепсия,шизофрения, маниакална психоза, ДЦП, синдром на Даун, речеви разстройства.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Дейността ми е свързана със следните основни моменти: психологически изследвания, консултации на ученици, учители, родители; психологически изследвания и консултации на ученици с ресурсно подпомагане.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Плевен  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ кв."Сторгозия", бл.91, вх."А", ап.1  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (064) 6 66 72
(064) 850 154
0887 771 881