Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Иван Панайотов Панайотов  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ МЗ, Фондация "ЕС-О-ЕС Семейства в риск"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и ППИ", Компонент 6  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Сътрудник на терен  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Варна  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ жк. Чайка, бл. 19, вх. Г, ет. 2, ап. 31  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 00359 899 876 336