Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Иван Илиянов Гогев  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ СОУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ" град Русе  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Училище със засилено изучаване на чужди езици  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Учител,Психолог  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Русе  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. Кирил и Методий,бл.Сан Стефано,ет.4  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ )082) 442332