Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Иванка Сотирова Сотирова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психологически консултации  
   Консултация на час 10 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психолог-консултант  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Варна  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул."Селиолу"36, ет.1, ап.1  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (052)635217
0887851083