Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Иванка Генова Янчелова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ психологично консултиране  
   Консултация на час 20 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ диагностика, интервенции, обучение на персонал, консултиране  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пловдив  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ж.к. Тракия, бл. 8, вхл в, ап.21  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0898736169
0898736169