Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Златина Борисова Терзиева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "Макс Марк ООД"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Верига търговски обекти  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Набиране и подбор на персонал,провеждане на работни инструктажи,работа по мотивацията и развитието на персонала.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Велико Търново  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул."Ален мак"2,вх.б,ет.3  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0898/648898