Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Жулиета Иванова Темникова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Специализирана Болница за лечение на деца с церебрална парализа "Св.София" ООД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ комплексно, поливалентно лечение на деца с Детска Церебрална Парализа и други невро-мускулни заболявания, генетични синдроми, епилепсии, генерализирано разтроство на развитието, хиперкинтечно разтройство и др.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ диагностика и терапия на деца с проблеми в развитието и Детска Церебрална Парализа  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София жк Младост 4 бл 456, вх Б ап 12  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 02 8764669,

0887 566545