Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Жана Стефанова Крумова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности-Благоевград  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ресурсен център-Благоевград е обслужваща институция към МОН за работа с деца и ученици със СОП на територията на общините Благоевград,Сандански и Гоце Делчев.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Работя като психолог към Ресурсен център- Благоевград като обследвам и диагностицирам децата със СОП, консултирам родители, учители и колеги от екипа;осъществявам психотерапия на интегрирани деца.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Сандански  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. Мара Бунева №8, ет.1  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (0746) 3 23 24
(0746) 3 23 24
0886 00 66 28