Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Емилия Стойчева Стайкова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Тракийски Университет Ст. Загора  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ВУЗ  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Асистентка по медицинска психология  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ст. загора  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул Пионерска 4  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0884384677
042/278364