Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Елизабета Георгиева Вихрийска  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Фондация за деца със зрителни и множесгтвени увреждания  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Фондация за интеграция на деца в риск  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Интегриране на деца в риск в масовото училище  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ул. Гълъбец  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 8468033