Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Елеонора Милчова Златинова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 31 СУЧЕМ"Иван Вазов"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Средно училище за чужди езици и мениджмънт  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Педагогически съветник  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ жк Младост 1,бл.1А ап 22  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 02 887 48 17

0897 437372