Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Елена Стоянова Аврова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Дом стари хора "Св.Архангел Михаил"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Социално заведение под общинско ръководство. Психолог, психодиагностика на постъпили потребители, психологическо консултиране по желание на потребители, решаване на междуличностни конфликти, решаване на кризисни ситуации.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Магистратура по психология в ШУ"Св.К.Преславски".  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ямбол  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 8600, ул."Аврен" № 17  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 046/64 55 53;
0893311005;
0889757189;