Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Елена Енчева Добрева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ КСУДС-гр.Варна  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Превенция на насилието; Работа с деца от специализирани институции; Превенция на отпадането от образователната система; Превенция на отклоняващото се поведение.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психолог  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Варна  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул.:"Прага"5,ет.2  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0888212231