Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Елена Ангелова Тимова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Медицински Център "Юник"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Медицински център  
   Консултация на час 30 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Детско-юношеска консултация и изследване на интелектуалното развитие, поведенческите и емоционални проблеми при децата с адаптирани и легализирани за България тестови методики. Невропсихология.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр,Пловдив  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. "Димитър талев" 76  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0889 271148