Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Еви Христодулу Георгиу  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Държавна Психиатрична Болница "Аталаса"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Държавна Психиатрична Болница "Аталаса" се намира в столицата на Кипър,Никосиа. В Държавната Психиатрична Болница се работи предимно с психози, зависимости, кризисни психични и хронични разстройства.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Родена съм на 3 Март 1980 г в град Лимасол , Кипър. Завършила съм висшото си образование в Софийски универитът , бакалавър по Психология (2004) и магистър по Клинична и Консултативна Психология (2006). През 2007г. работила съм като директор в частния център за защита и занимание на деца “Дамон”. От Август месец 2007 работя в Държавна Психиатрична Болница "Аталаса" като Клиничен психолог. Моята дейност в Държавна Психиатрична Болница "Аталаса" е в сферата на Психодиагностика , Психометрика и Психологично консултиране.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Никосиа  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул 134 , № 11 , Пано Полемидиа ,Лимасол, п.к 4131 , Кипър  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (0035725) 395643 / (0035725) 395727

(0035796) 673537 / (0035799) 516035