Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Евгения Иванова Джоджова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "Шенкер" ЕООД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Осъществява спедиторска и логистична дейност в цял свят.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Занимавам се основно с подбор на персонала, обучение, мотивиране и професионално развитие, годишна оценка на персонала, възнаграждения и трудови отношения.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ жк Дружка 2 бл. 412  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0885012318