Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Добромир Светославов Димитров  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психолог на свободна практика.  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психолог на свободна практика.  
   Консултация на час 30 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Бакалавър по психология и магистър по приложна психология. Психологически консултации.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Стара Загора  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. "Господин Михайловски" 36, вх.0, ет.4, ап.15  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ +359888112201